حضرت علیع شهادتی نوحه‌سی

قوْشار: راد

 

قـۇرۇلـدۇ کوفـه ده عـزا            چکیلـدی گؤگلـه‌ره قـرا

خبر دۆشۆبدۆ شهریـده           شهید اوْلۇبدۇ مرتضی

علی دییـه-دییـه گلیـب           یتیـم-وْ-جـوملـه بینـه‌وا

امیر-ی-مؤمـنـان علـی           کریم-وْ-مئهریبان علـی

علی علی علی علی


 

علــی بشیـر-ی-مـؤمنــان               علـی نـذیـر-ی-کـافـیران

علی عزیز-ی-ائنس-وْ-جان      علی صبور-ی-قهره‌مــان

علـی ایمـام-ی-مئهـریبـان       علی اومیـد-ی-شیعـیان

امـیـر-ی-مـــؤمنــان عــلی      کریـم-وْ-مئهـریبـان علـی

علی علی علی علی

 

ولـی-ی-کـردگـار سن             سن حقّـه جـان نثـار سن

ابوالائمّه شؤهـره‌تیــن            پئیــه‌مبــه‌ر افتیخــار سـن

نجفده قانلێ تۆربه‌تین            سن عئشقـه یادگـار سن

امیر-ی-مؤمنان علـی             کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلـی

علی علی علی علی

 

وۇرۇبــلا باشــۇوا یــارا             سیته‌مله قوْم-ی-اشقییا

بوْیاندێ قانه صوره‌تین             اوْ قـانــه گـؤزلــه‌ریـم فـدا

یتیــم قالێـب یتیملــه‌ر            اۇجـالـدێ کـوفـه ده صـدا

امیر-ی-مؤمنان علی              کریـم-وْ-مئهـریبــان عـلی

علی علی علی علی